רשלנות רפואית בלידה

רשלנות רפואית בלידהלצערנו, מחדלים רפואיים חמורים מתרחשים גם בחדרי הלידה, מצד הצוות המיילד. האם כל מחדל מהווה אפוא רשלנות רפואית בלידה המקנה זכאות לפיצוי ? מה מוטל על נפגע להוכיח על מנת לקבל את יומו בדין ? במסגרת הכתבה הבאה, ננסה להשיב בקצרה על שאלה זו.

יחד עם זאת, חשוב שתדעו כי תביעות רשלנות רפואית בעת הלידה הן תביעות מורכבות המחייבות בירור מעמיק ורציני, הן ברמה הרפואית והן ברמה המשפטית. לפיכך, בכל מקרה של גרימת נזק בלידה,  מומלץ לפנות למשרד עורכי דין רשלנות רפואית לשם בחינת הנושא וקבלת מידע על סיכוי התביעה. אנו כאן לרשותכם בכל עת ולכל שאלה בנושא, באחת מהדרכים הבאות:

פורום רשלנות רפואית | טופס יצירת קשר | טלפון: 03-6916639

על מנת לבחון את קיומה של עוולת רשלנות רפואית בלידה מצד הרופאים ו/או המוסד הרפואי הנתבעים, על התובעת להוכיח, בראש וראשונה, את התקיימותה של חובת זהירות כלפיה. חובת הזהירות בדיני הנזיקין מחולקת לשניים – חובת זהירות מושגית וחובת זהירות קונקרטית.

הלכה פסוקה היא כי בכל המקרים בהם מדובר על מערכת יחסים בין רופא לחולה המטופל על ידו, מתקיימת חובת זהירות מושגית ועל כן עיקר מאמצי התובעת יופנו להוכחת חובת הזהירות הקונקרטית, בהתאם לנסיבות הספציפיות.

בית המשפט יכיר בכך שקמה חובת זהירות קונקרטית בין הרופא הנתבע ליולדת, במידה ונזקיה היו ידועים, מוכרים או שניתן היה לצפותם מראש, אף אם אינם שכיחים. הנטייה בתביעות רשלנות רפואית, בכלל ובתביעות רשלנות רפואית בלידה, בפרט, הינה להכיר בחובת הזהירות הקונקרטית בין המטפל למטופל, היות וברוב המקרים מצפים מהרופא הסביר לצפות את האפשרות שייגרם נזק למטופל. ודוק, אף אם עסקינן בנזק נדיר שנגרם ליולדת, אשר יש קושי לצפותו בשל כך, עדיין ייתכן ובית המשפט יקבע כי הופרה חובת הזהירות ותוטל אחריות על הרופא המיילד בגין רשלנות רפואית בלידה.

במסגרת הוכחת יסוד הרשלנות בתביעת רשלנות רפואית בלידה על התובעת להביא ראיות המצדדות בכך שהתנהלות הרופאים המיילדים, אם בעת הלידה ואם בהכנות ללידה, מהווה הפרה של חובת הזהירות, וזאת באי מתן טיפול המתאים למצבה (למשל, כאשר היה מקום לבצע ניתוח קיסרי ביולדת אך הרופאים המיילדים ביכרו לבצע את הלידה באופן טבעי) ו/או אי עריכת בדיקות ביולדת על אף מצבה הבריאותי המחייב את עריכתן, מתן טיפול תרופתי רשלני או כל התנהגות אחרת, על דרך הרשלנות האקטיבית או המחדל, אשר ניתן לראות בה סטייה מהתנהגותו של הרופא הסביר בנסיבות העניין וחריגה מהפרקטיקה הרפואית המקובלת בתחום.

בהמשך לאמור לעיל, על מנת להוכיח כי התנהלות הרופאים אכן סטתה מהפרקטיקה הרפואית הנהוגה ומהתנהלות הרופא הסביר, על התובעת להציב את רף ההתנהגות של הרופא הסביר בנסיבות העניין, כמו גם לפרוס את העובדות המקצועיות המצביעות על הפרקטיקה הנהוגה. היות ומדובר בנתונים ועובדות בעניינים שברפואה, המצריכים עין מקצועית ומומחיות, רופא מומחה בתחום רשלנות רפואית בלידה הוא זה שיפרוס בפני בית המשפט את המידע המפורט לעיל, במסגרת חוות דעת רפואית שתוגש על ידו, מטעם התובעת.

זאת ועוד, על מנת להוכיח כי הופרה חובת הזהירות הקונקרטית, רצוי כי המומחה הרפואי מטעמה של התובעת יציג בפני בית המשפט את ההנחיות המנויות בספרות הרפואית ובספרי לימוד הרפואה, על מנת לקבע את רף התנהגותו של הרופא הסביר בנסיבות העניין ובכדי להצביע על הפרקטיקה הרפואית הנהוגה.

כל המידע –> פורום רשלנות רפואית <– כל התשובות

לסיכום, יש לזכור כי רשלנות הרופא או המוסד הרפואי לא תמיד תתבטא בכך שהם לא קיבלו את ההחלטה המתבקשת במהלך הלידה. ודוק, היא טמונה גם באופן הטיפול והמעקב עד לשלב הלידה ולעיתים אף נובעת מהם, שכן לו היו מתבצעות הבדיקות הנדרשות והיה מקוים מעקב ראוי, היו מתגלים לתודעתו של הרופא המטפל תסמינים אשר יש בהם כדי להצביע על קיומו של הסיכון להתרחשות הנזק ובעקבות כך הייתה מתקבלת על ידו החלטה נכונה במועד.

[ois skin="skin2"]